GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği bizim için çok önemlidir. Burcu Okut Jewellery mağazasından veya www.burcuokut.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde edindiğimiz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması konunu kapsamında aşağıda yer alan aydınlatma metni uyarınca işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Genel Esaslar

Bu Kişisel Verilerin Korunması Metni ile Burcu Okut Jewellery’nin ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Burcu Okut Jewellery’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Burcu Okut Jewellery’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari ileti alma hakkının bilgilendirilmesidir.

İşbu Metinde yer alan Tanımlar şu şekildedir:

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu'nda "ilgili kişi" olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcıya ait ad, Soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; KVKK gereğince, Burcu Okut Jewellery kapsamında markalara ait websiteleri, mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla Burcu Okut Jewellery ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi Burcu Okut Jewellery, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Burcu Okut Jewellery, web sitesi, Burcu Okut Jewellery  mağazasından veya mobil aplikasyon üzerinden, doğrudan alıcıdan alınan ve şirket tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileri mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler almak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyet gereği anlaşmalı olunan yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortakları ile paylaşabilecektir.

Alıcıya ait kişisel bilgiler; Web sitesi ziyareti, Mağaza alışverişi, telefon veya e-posta yazışmaları, paylaşımları, iş yeri ziyareti gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Burcu Okut Jewellery mal veya hizmet satın alma veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girme durumunda bu veriler; kimlik bilgileri (ad, soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileri (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Burcu Okut Jewellery faaliyet alanı kapsamında satın alınan ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel veriler, Burcu Okut Jewellery tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Burcu Okut Jewellery’nin 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileri (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) alıcıdan talep etmektedir. Bu kişisel veriler üye olduğunuzda bu hususları kabul etmeniz ve verilerinizin işlenmesine sözleşmenin ifasına istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Veriler, 1)Sipariş almak, 2) ürün ve hizmetleri sunmak, 3) ürün ve hizmetleri geliştirmek, 4) sistemsel sorunların çözmek, 5) ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,  6) siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, 7) Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifa etmek ve 8)  3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak 9)Kanuni zorunluluk bulunan durumlarda yükümlülükleri yerine getirmek için, Satıcı, Satıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 000 Türk Lirası ve üzeri olduğunda, müşterinin kimliğinin tespitine yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna istinaden kişinin aynı üyelik veya fatura bilgileri üzerinden 75 000 TL ve üzeri alışveriş yapması durumundan kişi TC kimlik bilgilerini ve TC Kimlik fotokopi veya resim suretini Satıcıya derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. İlgili bilgiler bilgi@burcuokut.com mail adresine iletilecektir.

3.Alıcının Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için, üçüncü kişilere aktarılan kişisel verilerinize güncellemeleri bildirmek ve izinlerinizi kaldırmak gibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, 0090 216 449 08 38 ve 0533 122 46 77  no’lu telefonlardan veya “bilgi@burcuokut.com” mail adresinden Burcu Okut Jewellery’ye başvurabilirler.

Başvurucunun kimlik doğrulaması yapması zorunludur, başvurular kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Burcu Okut Jewellery’ye daha önce bildirilen ve Burcu Okut Jewellery’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimlik teyit edilebilir bir biçimde olması gerekmektedir. Kişi, yazılı başvuruyu fizikken kayıtlı adrese de sunabilmektedir.

Burcu Okut Jewellery, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Burcu Okut Jewellery tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

Talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.burcuokut.com web sitesinde yer alan Burcu Okut Jewellery Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; Saklama süresi geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Burcu Okut Jewellery, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Burcu Okut Jewellery’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Burcu Okut Jewellery, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri alacaktır. Burcu Okut Jewellery kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla Burcu Okut Jewellery’ye kişisel veri gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Burcu Okut Jewellery, kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Burcu Okut Jewellery’ nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Burcu Okut Jewellery bu durumu derhal ilgililere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.